Взаємозв’язок норм сімейного права та процесуальної форми непозовного цивільного судочинства

Наукова стаття присвячена загальним положенням взаємозв’язку норм сімейного права та процесуальної форми непозовного цивільного судочинства. Для досягнення поставленої мети авторами були використані різноманітні теоретичні наукові методи, такі як системний, догматичний, формально-логічний і методи індукції та дедукції. Установлено, що загальна та спеціальна процесуальні форми непозовного цивільного судочинства зумовлені змістом і характером норм сімейного права комплексно-правової природи, що виявляється в родових і категоріальних властивостях судових справ. Родові властивості судових справ зумовлюють специфіку процедури розгляду цивільних справ, тобто спеціальну цивільну процесуальну форму. Категоріальні властивості судових справ зумовлюють їх підвідомчість і підсудність, склад учасників справи, предмет доказування, тобто загальну цивільну процесуальну форму. Установлено, що за ступенем впливу з боку сімейно-правового регулювання всі інститути цивільного процесуального права, які регулюють порядок розгляду справ щодо захисту сімейних прав та інтересів, можуть бути диференційовані на: 1) інститути цивільного процесуального права, які є об’єктом безпосереднього впливу з боку сімейно-правового регулювання, що підтверджується найбільшим обсягом комплексних сімейно-правових норм; 2) інститути цивільного процесуального права, які є об’єктом опосередкованого впливу з боку сімейно-правового регулювання, що виявляється у встановленні спеціальних правил на різних стадіях цивільного процесу під час розгляду судом справ щодо захисту сімейних прав та інтересів