ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З ОБ’ЄКТАМИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ЯК ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ (НАГЛЯДУ)

Об’єкти підвищеної небезпеки можуть призвести до небажаної ситуації техногенного чи природного характеру. Тому тема є актуальною для вивчення. Основна мета роботи полягає у дослідженні господарської діяльність, яка пов’язана з об’єктами підвищеної небезпеки, з точки зору предмета державного контролю (нагляду). Автором було проа...

ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (до 100-річчя Четвертого Універсалу)

На фоні аналізу розвитку подій на зламі 1917-1918 рр. досліджується важливіший етап в історії українського державотворення – проголошення незалежності Української Народної Республіки (УНР). В роботі особлива увага приділена дослідженню причин, які призвели до проголошення незалежності УНР, а саме розвитку конфлікту з більшовиками, який при...

ЛОГІКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАВДАНЬ ТЗНПК

Перехід процесу оцінювання знань студентів з традиційних іспитів на тестові методи має багато позитивних моментів. Основна мета роботі полягає у логіко-методичному аналізі завдань тестів загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК). Авторами було встановлено негативні моменти тестування. Встановлено, що це приводить до того, що тестове...

ПРЯМА ДІЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ВІД ПРИНЦИПУ – ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції відіграють ключову роль в реалізації принципу прямої дії норм Конституції України. Робота присвячена дослідженню проблем конституціоналізації принципу прямої дії норм Конституції України. Автором проаналізовано юридичні позиції Конституційного Суду України щодо означеної проблеми. Звернено...

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Стаття присвячена визначенню правової природи корпоративних правовідносин в Україні. Автором аналізують полярні наукові підходи щодо встановлення місця корпоративного права України в системі права через визначення сутності корпоративних правовідносин, як її стержневої складової. Розглянути різні наукові погляди щодо питання правової природи корп...