ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

До опублікування у фаховому збірнику наукових праць приймаються статті, які раніше ніколи не друкувались. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до визначеної мети (поставленого завдання).

1. Загальні відомості

Статті подаються українською, російською чи англійською мовами, загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора(ів), текст статті, використані матеріали, анотації, ключові слова) не повинен перевищувати 15 сторінок.

2. Для публікації статті необхідно подати до редколегії:

 • роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором (авторами) з позначкою про дату її надходження до редакції);
 • електронний варіант статті (надіслати на електронну адресу редакційної колегії: visnyk_naprnu@ukr.net);
 • довідку про автора(ів): прізвище, ім’я, по-батькові повністю, посади та місця роботи, наукового ступеню, вченого звання та членства в академії (за наявності), контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), код ORCID, розділ збірника, в якому доцільніше розмістити статтю;
 • якщо автори не мають наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
 • фотографія автора(ів) статті з розширенням *.jpg, якості 600×600 dpi;
 • ліцензійна згода на публікацію (за наявності співавторів – спільна за підписами авторів) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріалу саме у Віснику Національної академії правових наук України, яка надається в роздрукованій та в електронній (відсканована) формах. *Додаток: Ліцензійна згода на публікацію (ЗБЕРЕГТИ)

3. Технічні вимоги до статті:

 • параметри сторінки: розмір паперу – книжковий; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см; ліве – 2,5 см;
 • для набору тексту використовується шрифт Times New Roman (кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см);
 • на початку статті ліворуч ставиться індекс УДК;
 • у верхньому правому куті подаються прізвище, ім’я та по-батькові автора (співавторів, не більше 2-х) – повністю, без скорочень, вчене звання, науковий ступінь, членство в Академії (за наявності), точна назва посади та місця роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу без абревіатур);
 • на наступному рядку по центру великими літерами (напівжирним шрифтом) набирається назва статті;
 • перед текстом подається анотація до статті українською мовою (50-100 слів, шрифт – 12, курсив, інтервал – 1,5) з ключовими словами (5-10 слів);
 • текст статті;
 • анотації російською мовою (50-120 слів, шрифт – 12, курсив, інтервал – 1,5) та англійською мовою (100-250 слів, шрифт – 12, курсив, інтервал – 1,5) з ключовими словами (5-10 слів). Анотації повинні містити прізвище та ім’я автора, вчене звання, науковий ступінь, членство в Академії (за наявності), посаду та місце роботи, назву статті. При цьому анотація англійською мовою повинна відповідати наступним вимогам: інформативність (не містити загальних слів); оригінальність (не повинна бути калькою російськомовної анотації); змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (дотримуватись логіки викладу матеріалу в статті).

Анотація має лаконічно описувати авторські результати та висновки, а не загальну ситуацію по проблемі. Ключові слова мають бути максимально специфічними, слід уникати загальної термінології.

4. Структура статті повинна:

Структура статті повинна відповідати постанові президії Вищої атестаційної комісії України №7-05/1 від 15 січня 2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.

Загальні вимоги до структури тексту наукової статті:
 • вступ, де окреслена постановка проблеми, актуальність обраної теми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • мета і завдання дослідження;
 • виклад основного матеріалу дослідження й отриманих результатів;
 • висновок, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Анотація має лаконічно описувати авторські результати та висновки, а не загальну ситуацію по проблемі. Ключові слова мають бути максимально специфічними, слід уникати загальної термінології.

5.

Список використаних джерел наводиться в кінці статті (шрифт Time New Roman, кегль – 14). Використана література подається загальним списком за порядком її згадування в тексті у квадратних дужках. Кількість джерел у використаних матеріалах повинна бути не менше 5 та не перевищувати 15 позицій. Усі статистичні дані, цитати мають бути підкріплені та закінчуватися посиланнями на джерела. У списку літератури слід уникати посилань на газети, виробничі журнали, підручники, навчальні посібники. Редакційна колегія рекомендує у списку літератури посилатися на статті з наукових збірників з глобальними індексами цитування (Scopus, Web of Science).

У зв’язку з включенням збірника наукових праць до міжнародних бібліографічно-реферативних баз даних список використаних джерел має складатися з двох частин: ЛІТЕРАТУРА і REFERENCES. ЛІТЕРАТУРА – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016) ( див. Зразок).

REFERENCES – список літератури, транслітерований в романському алфавіті і оформлений згідно з міжнародним стандартом АРА (див. Зразок)

Назви періодичних українсько- та російськомовних видань (журналів, збірників та матеріалів конференцій) подаються транслітерацією та англійською мовою.

Транслітерування українських джерел: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

Транслітерування російських джерел: http://translit.net/

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішнє рецензування тільки за наявності повного пакету документів та повних авторських даних. Матеріали, що надходять для публікації, проходять анонімне рецензування з боку членів редакційної колегії збірнику наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України» та рекомендуються до друку. Стаття публікується за наявності позитивної відповіді 2-х рецензентів.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори статей. Редакція зберігає право на незначну літературну правку текстів та скорочення зі збереженням авторського стилю та головних авторських висновків.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.